PRAVIDLA ZÁVODU

Každý závodník svým přihlášením na závod stvrzuje, že si je vědom a bude dodržovat následujcí pravidla:

Pravidla a všeobecné informace

 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu.
 • Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
 • Účast v závodě je na vlastní riziko. Pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jen jeho sledováním.
 • Samotní běžci jsou sami zodpovědní za svá rozhodnutí z hlediska fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout danou vzdálenost.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu průzkumu.

Pravidla registrace

 • Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele.,
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem při registraci je konečný a nevratný.
 • Objednávky při on-line registraci nezaplacené do 7 pracovních dnů od jejich vytvoření nebo v pondělí před závodem budou automaticky zrušeny.

Pravidla závodu

 • Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníku a rozhodčích
 • Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách
 • Závodníkům se přísně zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Závodníci nesmí během závodu přijímat občerstvení od nikoho jiného než od organizátorů na místech k tomu určených.
 • Porušení některého z pravidel vede k diskvalifikaci ze závodu bez nároku na náhradu škody.

Časomíra a výsledky

 • Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem nebo čipem. Startovní číslo a čip jsou nepřenosné.
 • Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv překrývat.
 • Každý účastník je povinen vrátit čip v prostoru cíle bezprostředně po doběhnutí.

Každý účastník závodu souhlasí, že fotografie, audio a video záznamy pořízené během pořádání závodu mohou sloužit pro účely propagace závodu.